Uw privacy


 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook kunnen  in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe  mijn uiterste  best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. 
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw (digitale) gegevens. Dit door middel van    verschillende toegangscodes voor zowel de computer als het softwareprogramma waarmee ik werk.    Mijn computer beschikt over een up-to-date antivirusprogramma en firewall. 
 • Intakeformulieren welke voor een eerste consult worden ingevuld zullen in het computersysteem        worden ingevoerd waarna de papieren versie zal worden vernietigd.          

  

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.     

           

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te laten anonimiseren voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. 

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, 
 • de kosten van het consult